این محلول مخصوص جهت تضمین رشد متعادل و گلدهی فرموله شده است.
تهویه خوب هوا و نور خورشید مستقیم و زهکشی خاک (جهت جلوگیری از پوسیدگی ریشه) از نکات ضروری نگهداری کاکتوس است.
آبیاری کاکتوس بهتر است هرهفته یکبار انجام شود و از آبیاری بیش از حد جلوگیری شود.
کاکتوس از اواخر پاییز تا اواسط زمستان نیاز جدی به آبدهی و کوددهی ندارد.
10ml (دو درب قوطى ) داخل نیم لیتر آب حل شود و هنگام آبیاری استفاده شود.
حاوی فرمولهای همسان جدید (با خاصیت چسبندگی و انتقال دهندگی) جهت بهبود جذب
افزایش میزان قند ، بهبود دهنده حجم کاکتوس